Aktualności - Paweł Zacharzewski
15833
page-template-default,page,page-id-15833,ajax_fade,page_not_loaded,,side_area_uncovered_from_content,qode-theme-ver-13.5,qode-theme-bridge,disabled_footer_top,wpb-js-composer js-comp-ver-5.4.5,vc_responsive
 

Aktualności

17.03.2020

Postanowieniem z dnia 17 marca 2020 roku w sprawie o sygnaturze IC 222/20 Sąd Okręgowy w Szczecinie dokonał zabezpieczenia roszczenia klienta kancelarii na majątku pozwanego banku Idea Bank poprzez zajęcie na rachunku banku w NBP kwoty 199.000,00 złotych. Zabezpieczenie zostało udzielono w związku ze skierowaniem przez kancelarię powództwa o odszkodowanie za tak zwany misselling obligacji korporacyjnych GetBack.

Klient kancelarii – za namową pracowników pozwanego banku – nabył pakiet obligacji korporacyjnych spółki GetBack SA. W tym celu bank bez pobierania związanych z tym opłat i obniżania zgromadzonych odsetek zwolnił ulokowane na różnych lokatach oszczędnościowych środki klienta w kwocie 200.000,00 złotych.  Pracownicy banku zachęcając do inwestycji między innymi przekazywali informację o elitarnym charakterze oferty, jej bezpieczeństwie i możliwości osiągnięcia, w krótkim czasie wysokich zysków. Gdy okazało się, że emitent jest niewypłacalny a obligacje nie gwarantują żadnych korzyści klienci podjęli działania związane z odzyskaniem swoich środków w toku postępowania restrukturyzacyjnego, które jednak nie rokuje ich odzyskaniem.

W między czasie kancelaria zaproponowała autorską koncepcję pozwania samego banku o odszkodowanie za tak zwany misselling czyli, najkrócej mówiąc oferowanie nabycia instrumentów finansowych zupełnie nie dopasowanych do specyfiki nabywcy. Zaznaczyć należy w tym miejscu, że rozpoczynając oszczędzanie i inwestowanie z pozwanym bankiem klient kancelarii wypełnił między innymi ankietę informacyjną, z której wynikało, że akceptuje tylko minimalne ryzyko, bezpieczeństwo lokowanych środków jest dla niego ważniejsze niż wysokość osiąganych zysków oraz że nie godzi się na jakąkolwiek stratę tych środków. W świetle tej ankiety obligacje korporacyjne – jako instrumenty wysokiego ryzyka – w ogóle nie powinny być klientowi kancelarii zaoferowane.

Sąd Okręgowy w Szczecinie oceniając zawarty w pozwie wniosek o zabezpieczenie uznał, że roszczenie odszkodowawcze klienta jest uprawdopodobnione a sytuacja pozwanego banku – w związku z szeroki stosowaniem wyżej opisanej nieuczciwej taktyki – jest na tyle zła, iż konieczne jest zabezpieczenie roszczenia w celu umożliwienia jego późniejszej realizacji.

Wcześniej podobne zabezpieczenia udzielone zostały też przez Sąd Okręgowy w Poznaniu i Sąd Okręgowy w Warszawie, tym samym można uznać, że rozstrzygnięcie ma charakter pionierski.

3.01.2020

W dniu dzisieszym Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie w sprawie o sygnaturze I C 217/18 stwierdził, że umowa, którą w 2008 roku klienci kancelarii zawarli z pewnym bankiem polskim jest od początku w całości nieważna. Wyrok jest nieprawomocny ale w przypadku jego uprawomocnienia bank będzie musiał zwrócić klientom kwotę 221.532,38 złotych stanowiącą różnicę pomiędzy kapitałem udostępnionym a sumą dokonanych spłat. Wyrok nie jest prawomocny ale z perspektywy praktyki kancelarii uznać należy go za przełomowy z kilku powodów:

  • Po pierwsze, umowy tego konkretnego banku polskiego, ze względu na specyficzne zapisy dotyczące stosowanych stóp referencyjnych, dotychczas w mojej praktyce spotykały się z korzystnym dla banków orzecznictwem (również w sądach warszawskich).
  • Po drugie, jest to moja pierwsza sprawa wygrana (i pierwsza zakończona) przed sądem szczecińskim co potwierdza moją teorię, że po 2017 roku orzecznictwo sądów szczecińskich uznać można za korzystne dla konsumentów.
  • PO TRZECIE I NAJWAŻNIEJSZE, sprawa ta dotyczyła kredytu, który w całości został przez klientów przedterminowo spłacony w 2015 roku. Oznacza to, że osoby, które problem frankowy rozwiązały wcześniejszą spłatą również nie są pozbawione ochrony sądowej i mogą dochodzić nadpłaconej ponad kapitał różnicy!

4.12.2019

W dniu dzisiejszym Prokuratura Rejonowa w Koszalinie umorzyła prowadzone przeciwko klientom kancelarii dochodzenie w sprawie niedopełnienia obowiązków w sprawowaniu pieczy rodzicielskiej nad małoletnimi dziećmi. Dochodzenie dotyczyło głośnej tragedii, która miała miejsce latem 2018 roku na plaży zachodniej w Darłówku. Fala zabrała wtedy trójkę nastoletnich dzieci. Media i internetowi hejterzy niemal natychmiast wydali swój wyrok zasypując moich klientów falą skandalicznego hejtu. Postanowienie prokuratury jednoznacznie przesądza niewinność moich klientów i otwiera im drogę do żądania zadośćuczynienia za falę pomówień jaka się na nich wylała.

Jednocześnie prokurator nie dopatrzył się podstaw do przypisania odpowiedzialności ratownikom ani podmiotowi prowadzącemu kąpielisko w związku z nieprawidłowościami w oznaczeniu kąpieliska (pomimo, że te zostały kategorycznie potwierdzone w sporządzonej niezależnie opinii pokontrolnej NIK). Ustalenia prokuratury jakoby rodzice dzieci mogli nie wiedzieć czy znajdują się na plaży strzeżonej przy jednoczesnym uznaniu, że plaża ta była prawidłowo oznaczona na pierwszy rzut oka jawią się jako wewnętrznie sprzeczne. Adwokat Paweł Zacharzewski zapowiedział zażalenie od postanowienia umarzającego postępowanie w tym zakresie.

8.08.2019

Wyrokiem z dnia 25 lipca 2019 roku, w sprawie o sygnaturze II AKa 89/19, Sąd Apelacyjny w Szczecinie na skutek apelacji obrońcy Pawła Zacharzewskiego uchylił do ponownego rozpoznania wyrok Sądu Okręgowego w Szczecinie z dnia 19 grudnia 2018 r., sygn. akt III K 266/16. Sprawa dotyczy tak zwanego oszustwa ZUS-owskiego a klient kancelarii stanął pod zarzutem doprowadzenia ZUS do niekorzystnego rozporządzenia mieniem na kwotę 219.282,98 złotych, poprzez wprowadzenie w błąd co do rzeczywistego charakteru zawartej umowy o pracę. Podzielając część zarzutów apelacyjnych obrony Sąd Apelacyjny wskazał, że istotne dla sprawy ustalenia sądu pierwszej instancji w części oparte zostały o dowolną ocenę materiału dowodowego i wykraczają poza granice określonego w art. 7 k.p.k. i w związku z tym nie mogą nie mogą stanowić podstawy skazania karnego.

5.03.2019

W dniu dzisiejszym Sąd Rejonowy Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie, w sprawie o sygnaturze II C 1057/17, oddalił powództwo gminy przeciwko klientowi kancelarii o uzgodnienie treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym. Istotą sprawy było interesujące zagadnienie błędu osoby prawnej co do treści oświadczenia woli. W ustnych motywach Sąd Rejonowy między innymi podzielił argumentację adw. Pawła Zacharzewskiego, że w przypadku osoby prawnej-gminy dla oceny czy do błędu w ogóle doszło istotna jest nie tylko ocena stanu wiedzy i rozeznania pracownika działającego w imieniu gminy ale również treść prowadzonych przez gminę rejestrów, choćby niepublicznych, i informacji tam zawartych. Pominięcie takich informacji, pomimo możliwości dostępu do nich, wyklucza możliwość przypisania gminie błędu co do treści zawieranej umowy sprzedaży nieruchomości. Praktycznym skutkiem takiego wyroku jest zachowanie przez klienta kancelarii własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego, które gmina wytoczonym powództwem chciała unieważnić. Wyrok jest nieprawomocny a biorąc pod uwagę, że sprawa jest sprawą kasacyjną, można oczekiwać dalszego badania tego zagadnienia przez sądy wyższych szczebli.

23.01.2019

W dniu dzisiejszym Najwyzsza Izba Kontroli opublikowała wystąpienie pokontrolne w sprawie S/18/002/LGD – Zapewnienie bezpieczeństwa osobom korzystającym z plaż w Sopocie i Darłowie oraz przybrzeżnych obszarów wodnych. Wnioski kontroli są w znacznej części zbieżne z wątpliwościami jakie w sierpniu 2018 roku przedstawił prokuraturze i Najwyższej Izbie Kontroli adw. Paweł Zacharzewski – pełnomocnik rodziców trójki dzieci (w wieku: 11, 13 i 14 lat) tragicznie zmarłych w Darłówku 14 sierpnia 2018 r. Z treści wystąpienia pokontrolnego wynika między innymi, że:

  • Gmina Darłowo nie zachowała należytej staranności przy ustalaniu obszaru kąpieliska miejskiego „Darłówko Zachodnie” w 2018 roku, poprzez jego wyznaczenie, częściowo w miejscu objętym zakazem kąpieli;
  • Gmina Darłowo nieprecyzyjnie oznakowała obszar, na którym wprowadzono zakaz kąpieli (m. in. tablica znaku zakazu nie odpowiadała wymogom prawa a jego usytuowanie było nieprawidłowe i mogło wprowadzać użytkowników kąpieliska w błąd co do miejsca faktycznie objętego zakazem);
  • obowiązek opieki dorosłych nad dziećmi dotyczył dzieci do 7 lat.

W świetle powyższych ustaleń w przypadku potwierdzenia przez prokuraturę wersji rodziców i wielu osób obecnych w krytycznym momencie na plaży, że w chwili wchodzenia przez dzieci do wody na najbliższym stanowisku ratowniczym wywieszona była biała flaga, stanie się jasnym, że wbrew temu co powszechnie prezentowane było w przekazie medialnym, rodzicom dzieci nie da się przypisać odpowiedzialności za to wydarzenie.

20.04.2018

Ugodą z dnia 20 kwietnia 2018 roku między dwójką dorosłych dzieci zmarłego na skutek wypadku komunikacyjnego siedemdziesięcioletniego mężczyzny a jednym z towarzystw ubezpieczeniowych kancelaria odzyskała dla klientów łączną kwotę 97.000 złotych tytułem odszkodowania za koszty pogrzebu i zadośćuczynienia za śmierć osoby najbliższej, początkowa propozycja ubezpieczyciela obejmowała kwotę 44.804,50 złotych. Negocjacje prowadził adwokat Paweł Zacharzewski.

20.12.2017

W dniu dzisiejszym Sąd Apelacyjny w Szczecinie, w sprawie o sygnaturze II AKa 109/17, na skutek rozpoznania apelacji adw. Pawła Zacharzewskiego od omawianego już na stronie wyroku Sądu Okręgowego w Szczecinie z dnia 13 grudnia 2016 roku, umorzył postępowanie co do trzech przypisanych przez Sąd Okręgowy klientowi kancelarii przestępstw, ze uwagi na przedawnienie. W pozostałym zakresie przekazał sprawę Sądowi Okręgowemu do ponownego rozpoznania. Wyrok dotyczył głośnej sprawy medialnej szeroko opisywanej przez media na początku lat dwutysięcznych. Klient kancelarii wraz z innymi osobami, które zasiadły na ławie oskarżonych, jako pełnomocnicy najemców, dokonywali wówczas wykupów zadłużonych mieszkań komunalnych w centrum Szczecina, a następnie ich dalszej sprzedaży na wolnym rynku. Sprawa ta potocznie określana była jako „wysiedlanie żura”. Na skutek działalności oskarżonych na rynek wtórny trafiły dziesiątki lokali (tzw. jedynek i dwójek) posadowionych na niższych kondygnacjach zabytkowych kamienic w atrakcyjnych lokalizacjach. Lokale te w większości są obecnie przeznaczone pod nieuciążliwą działalność usługową. Obrońca oskarżonego adw. Paweł Zacharzewski wyraził przekonanie, że po ponownym zbadaniu sprawy Sąd Okręgowy tym razem uniewinni jego klienta w całości, zwracając jednocześnie uwagę, że Sąd Apelacyjny potwierdził stosowanie korzystniejszego dla oskarżonego biegu przedawnienia karalności dla zarzucanych klientowi kancelarii czynów.

28.11.2017

Wyrokiem Sądu Okręgowego w Szczecinie z dnia 27 listopada 2017, sygn. akt VIII GC 559/16, oddalone zostało roszczenie banku przeciwko klientowi kancelarii o zapłatę kwoty 82.557,05 złotych powiększonej o dalsze odsetki z tytułu należności wynikających z wypowiedzianej przez bank umowy kredytu denominowanej we franku szwajcarskim. Uznając przedstawioną w odpowiedzi na pozew i dalszych pismach argumentację Sąd Okręgowy, niezależnie od zarzutów dotyczących nieważności spornej umowy, uznał że bank w najmniejszym stopniu nie sprostał ciężarowi dowodu w zakresie wykazania wysokości roszczenia. Linię procesową i reprezentację pozwanej spółki przygotował i prowadził adwokat Paweł Zacharzewski.

25.08.2017

Ugodą przedsądową z dnia 23 sierpnia 2017 roku klient kancelarii wyczerpał swoje roszczenia przeciwko deweloperowi w łącznej kwocie 210.000 złotych z tytułu zawartej nieważnej przedwstępnej umowy deweloperskiej. Rozliczenia objęły zwrot kwoty bezpodstawnego wzbogacenia oraz wszelkich kosztów poniesionych przez klienta w związku z zawartą umową kredytu hipotecznego. Negocjacje z deweloperem prowadził adwokat Paweł Zacharzewski.

15.01.2017

Wyrokiem z dnia 10 stycznia 2017 roku w sprawie o sygnaturze akt III PK 37/16 na skutek skargi kasacyjnej powoda Sąd Najwyższy uchylił do ponownego rozpoznania wyrok Sądu Okręgowego w Szczecinie z dnia 3 kwietnia 2015 roku w zakresie roszczeń o zadośćuczynienie za naruszenie dóbr osobistych, do którego doszło na skutek skierowania powoda przez pracodawcę do pracy w złych warunkach sanitarnych tj. w zawilgoconym gabinecie, w którym dało się wyczuć zapach stęchlizny. W ocenie Sądu Najwyższego stanowiło to naruszenie dobra osobistego pracownika do pracy w bezpiecznych i higienicznych warunkach czego nie uwzględnił należycie sąd drugiej instancji. Skargę kasacyjną oraz reprezentację powoda przez Sądem Najwyższym prowadził adwokat Paweł Zacharzewski.

21.12.2016

Umową sprzedaży z dnia 20 grudnia 2016 roku klient kancelarii – spółka z branży kreatywnej zajmująca się projektowaniem i budową stoisk wystawienniczych na targach międzynarodowych – nabył przedsiębiorstwo poligraficzne wraz z nieruchomością gruntową o łącznej wartości ponad sześciu milionów złotych. Adwokat Paweł Zacharzewski doradzał w toku negocjacji i ustalania treści umowy sprzedaży oraz stworzył struktury prawne w postaci celowych spółek kapitałowych do prowadzenia nabywanego przedsiębiorstwa.

15.12.2016

Wyrokiem z dnia 13 grudnia 2016 roku, sygn. akt III K 280/10, Sąd Okręgowy w Szczecinie uniewinnił klienta kancelarii od 39 z 43 zarzuconych mu przestępstw oszustwa. W ustnych motywach w zakresie uniewinnienia Sąd Okręgowy podzielił argumentację obrony, dotyczącą braku doprowadzenia pokrzywdzonej gminy, ani innych wskazywanych przez prokuratora osób, do niekorzystnego rozporządzenia mieniem co jest warunkiem koniecznym aby o przestępstwie oszustwa w ogóle mówić. Wyrok dotyczył głośnej sprawy medialnej szeroko opisywanej przez media na początku lat dwutysięcznych. Klient kancelarii wraz z innymi osobami, które zasiadły na ławie oskarżonych, jako pełnomocnicy najemców, dokonywali wówczas wykupów zadłużonych mieszkań komunalnych w centrum Szczecina, a następnie ich dalszej sprzedaży na wolnym rynku. Sprawa ta potocznie określana była jako „wysiedlanie żura”. Na skutek działalności oskarżonych na rynek wtórny trafiły dziesiątki lokali (tzw. jedynek i dwójek) posadowionych na niższych kondygnacjach zabytkowych kamienic w atrakcyjnych lokalizacjach. Lokale te w większości są obecnie przeznaczone pod nieuciążliwą działalność usługową. Jak zauważył obrońca oskarżonego adw. Paweł Zacharzewski stan faktyczny był identyczny w przypadku wszystkich 43 zarzucanych jego klientowi czynów i nie rozumie dlaczego w przypadku 4 czynów doszło do skazania klienta. Wyrok jest nieprawomocny i zarówno obrona jak i prokurator będą składali apelacje.

10.08.2016

Umową inwestycyjną z dnia 7 sierpnia 2016 roku klient kancelarii – podmiot z branży IT zajmujący się rozwijaniem technologii wirtualnej rzeczywistości – pozyskał finansowanie swojej działalności w łącznej wysokości jednego miliona euro. Adwokat Paweł Zacharzewski przeprowadził przekształcenie jednoosobowego przedsiębiorstwa klienta w spółkę kapitałową oraz doradzał w toku negocjacji i ustalania treści umowy inwestycyjnej.

29.07.2016

Wyrokiem z dnia 28 lipca 2016 roku w sprawie o sygnaturze IV Ka 232/16 Sąd Okręgowy w Poznaniu oddalił apelację prokuratora od uniewinniającego wyroku Sądu Rejonowego w Pile w sprawie o cztery czyny z art. 271 § 1 k.k. (fałszerstwo intelektualne dokumentu). Obronę przygotował i przeprowadził adwokat Paweł Zacharzewski przekonując sądy obu instancji – wbrew wyrażonemu w orzecznictwie Sądu Najwyższego poglądowi -, że protokół odbioru robót budowlanych nie jest dokumentem posiadającym walor społecznego zaufania.

17.03.2015

Prawomocnym nakazem zapłaty w postępowaniu nakazowym z dnia 17 lutego 2015 roku w sprawie o sygnaturze INc 8/15 Sąd Okręgowy w Szczecinie zasądził na rzecz klientów kancelarii kwotę 185.000,00 złotych z odsetkami ustawowymi tytułem zwrotu bezpodstawnego wzbogacenia w związku z nieważnością umowy przedwstępnej sprzedaży nieruchomości. Sprawę prowadził adwokat Paweł Zacharzewski, który doradzał klientom w zakresie przygotowania roszczenia pod kątem skrócenia jego dochodzenia przed sądem.