Aktualności - Paweł Zacharzewski
15833
page-template-default,page,page-id-15833,ajax_fade,page_not_loaded,,side_area_uncovered_from_content,qode-theme-ver-13.5,qode-theme-bridge,disabled_footer_top,wpb-js-composer js-comp-ver-5.4.5,vc_responsive
 

Aktualności

23.01.2019

W dniu dzisiejszym Najwyzsza Izba Kontroli opublikowała wystąpienie pokontrolne w sprawie S/18/002/LGD – Zapewnienie bezpieczeństwa osobom korzystającym z plaż w Sopocie i Darłowie oraz przybrzeżnych obszarów wodnych. Wnioski kontroli są w znacznej części zbieżne z wątpliwościami jakie w sierpniu 2018 roku przedstawił prokuraturze i Najwyższej Izbie Kontroli adw. Paweł Zacharzewski – pełnomocnik rodziców trójki dzieci (w wieku: 11, 13 i 14 lat) tragicznie zmarłych w Darłówku 14 sierpnia 2018 r. Z treści wystąpienia pokontrolnego wynika między innymi, że:

  • Gmina Darłowo nie zachowała należytej staranności przy ustalaniu obszaru kąpieliska miejskiego „Darłówko Zachodnie” w 2018 roku, poprzez jego wyznaczenie, częściowo w miejscu objętym zakazem kąpieli;
  • Gmina Darłowo nieprecyzyjnie oznakowała obszar, na którym wprowadzono zakaz kąpieli (m. in. tablica znaku zakazu nie odpowiadała wymogom prawa a jego usytuowanie było nieprawidłowe i mogło wprowadzać użytkowników kąpieliska w błąd co do miejsca faktycznie objętego zakazem);
  • obowiązek opieki dorosłych nad dziećmi dotyczył dzieci do 7 lat.

W świetle powyższych ustaleń w przypadku potwierdzenia przez prokuraturę wersji rodziców i wielu osób obecnych w krytycznym momencie na plaży, że w chwili wchodzenia przez dzieci do wody na najbliższym stanowisku ratowniczym wywieszona była biała flaga, stanie się jasnym, że wbrew temu co powszechnie prezentowane było w przekazie medialnym, rodzicom dzieci nie da się przypisać odpowiedzialności za to wydarzenie.

20.04.2018

Ugodą z dnia 20 kwietnia 2018 roku między dwójką dorosłych dzieci zmarłego na skutek wypadku komunikacyjnego siedemdziesięcioletniego mężczyzny a jednym z towarzystw ubezpieczeniowych kancelaria odzyskała dla klientów łączną kwotę 97.000 złotych tytułem odszkodowania za koszty pogrzebu i zadośćuczynienia za śmierć osoby najbliższej, początkowa propozycja ubezpieczyciela obejmowała kwotę 44.804,50 złotych. Negocjacje prowadził adwokat Paweł Zacharzewski.

28.11.2017

Wyrokiem Sądu Okręgowego w Szczecinie z dnia 27 listopada 2017, sygn. akt VIII GC 559/16, oddalone zostało roszczenie banku przeciwko klientowi kancelarii o zapłatę kwoty 82.557,05 złotych powiększonej o dalsze odsetki z tytułu należności wynikających z wypowiedzianej przez bank umowy kredytu denominowanej we franku szwajcarskim. Uznając przedstawioną w odpowiedzi na pozew i dalszych pismach argumentację Sąd Okręgowy, niezależnie od zarzutów dotyczących nieważności spornej umowy, uznał że bank w najmniejszym stopniu nie sprostał ciężarowi dowodu w zakresie wykazania wysokości roszczenia. Linię procesową i reprezentację pozwanej spółki przygotował i prowadził adwokat Paweł Zacharzewski.

25.08.2017

Ugodą przedsądową z dnia 23 sierpnia 2017 roku klient kancelarii wyczerpał swoje roszczenia przeciwko deweloperowi w łącznej kwocie 210.000 złotych z tytułu zawartej nieważnej przedwstępnej umowy deweloperskiej. Rozliczenia objęły zwrot kwoty bezpodstawnego wzbogacenia oraz wszelkich kosztów poniesionych przez klienta w związku z zawartą umową kredytu hipotecznego. Negocjacje z deweloperem prowadził adwokat Paweł Zacharzewski.

15.01.2017

Wyrokiem z dnia 10 stycznia 2017 roku w sprawie o sygnaturze akt III PK 37/16 na skutek skargi kasacyjnej powoda Sąd Najwyższy uchylił do ponownego rozpoznania wyrok Sądu Okręgowego w Szczecinie z dnia 3 kwietnia 2015 roku w zakresie roszczeń o zadośćuczynienie za naruszenie dóbr osobistych, do którego doszło na skutek skierowania powoda przez pracodawcę do pracy w złych warunkach sanitarnych tj. w zawilgoconym gabinecie, w którym dało się wyczuć zapach stęchlizny. W ocenie Sądu Najwyższego stanowiło to naruszenie dobra osobistego pracownika do pracy w bezpiecznych i higienicznych warunkach czego nie uwzględnił należycie sąd drugiej instancji. Skargę kasacyjną oraz reprezentację powoda przez Sądem Najwyższym prowadził adwokat Paweł Zacharzewski.

21.12.2016

Umową sprzedaży z dnia 20 grudnia 2016 roku klient kancelarii – spółka z branży kreatywnej zajmująca się projektowaniem i budową stoisk wystawienniczych na targach międzynarodowych – nabył przedsiębiorstwo poligraficzne wraz z nieruchomością gruntową o łącznej wartości ponad sześciu milionów złotych. Adwokat Paweł Zacharzewski doradzał w toku negocjacji i ustalania treści umowy sprzedaży oraz stworzył struktury prawne w postaci celowych spółek kapitałowych do prowadzenia nabywanego przedsiębiorstwa.

10.08.2016

Umową inwestycyjną z dnia 7 sierpnia 2016 roku klient kancelarii – podmiot z branży IT zajmujący się rozwijaniem technologii wirtualnej rzeczywistości – pozyskał finansowanie swojej działalności w łącznej wysokości jednego miliona euro. Adwokat Paweł Zacharzewski przeprowadził przekształcenie jednoosobowego przedsiębiorstwa klienta w spółkę kapitałową oraz doradzał w toku negocjacji i ustalania treści umowy inwestycyjnej.

29.07.2016

Wyrokiem z dnia 28 lipca 2016 roku w sprawie o sygnaturze IV Ka 232/16 Sąd Okręgowy w Poznaniu oddalił apelację prokuratora od uniewinniającego wyroku Sądu Rejonowego w Pile w sprawie o cztery czyny z art. 271 § 1 k.k. (fałszerstwo intelektualne dokumentu). Obronę przygotował i przeprowadził adwokat Paweł Zacharzewski przekonując sądy obu instancji – wbrew wyrażonemu w orzecznictwie Sądu Najwyższego poglądowi -, że protokół odbioru robót budowlanych nie jest dokumentem posiadającym walor społecznego zaufania.

17.03.2015

Prawomocnym nakazem zapłaty w postępowaniu nakazowym z dnia 17 lutego 2015 roku w sprawie o sygnaturze INc 8/15 Sąd Okręgowy w Szczecinie zasądził na rzecz klientów kancelarii kwotę 185.000,00 złotych z odsetkami ustawowymi tytułem zwrotu bezpodstawnego wzbogacenia w związku z nieważnością umowy przedwstępnej sprzedaży nieruchomości. Sprawę prowadził adwokat Paweł Zacharzewski, który doradzał klientom w zakresie przygotowania roszczenia pod kątem skrócenia jego dochodzenia przed sądem.